DSC00293
8
blad
hofslifsweb

/PLATSEN

Under Ekarna är lokaliserat till Kristineberg/Ringsberg mitt i Växjö. Där finns en kulturhistorisk inramning med värdefulla träd och äldre byggnader. Trädgård och odling löper som en grön tråd genom områdets utveckling. Platsen är tämligen hel och intakt, vilket är förhållandevis ovanligt i Växjö. Området går att läsa och förstå. Avsaknaden av biltrafik och genomfartsvägar bidrar till en påtaglig rofylldhet. Andra kulturaktörer som Regionteatern, Kulturskolan och Ringsbergskolan finns också på platsen.


Namnen Kristineberg och Ringsberg kommer från de två landerierna som fanns här tidigare. Ett landeri var en större lantgård på stadens mark som arrenderades ut. Landeriernas uppgift var att förse städerna med livsmedel. Efter landeriepoken kom Växjö folk- och småskolseminarium 1873-1959, Växjö Cellfängelse 1848-1995, och Kristinebergs bryggeri 1888-1970. Än idag präglar de här tre historiska institutionerna platsens identitet.


Under Ekarna har lokaler i två byggnader som tillhörde Kristinebergs bryggeri. Den ena är disponentvillan från början av 1800-talet. Den andra är en garage- och verkstadsbyggnad från 1930-talet där bryggeriets lastbilar reparerades. Husen och gårdsmiljöerna är charmfulla med de flesta spåren kvar från en annan tid. Båda byggnaderna lämpar sig väl för kulturverksamhet. På sikt krävs lokalanpassningar för att kunna förverkliga framtida utvecklingsidéer.


Kristineberg/Ringsberg framstår som ett slags mänsklig möjlighetszon i Växjö. Här går det att andas, tänka och drömma. Sagorna från då, nu och sedan kan liksom samexistera. De stora träden och huskropparna berättar om något väsentligt. Området ligger där utsparat och hemlighetsfullt i skymundan av de omgivande gatorna. Den helt näraliggande stadskärnan märks nästan inte. Väldigt många nutidsmänniskor i Växjö bor och lever sina liv alldeles intill denna plats.


Sett uppifrån är det uppenbart att Kristineberg/Ringsberg och de omslutande parkområden bildar en grön lunga, ett slags mostvarighet till Central Park. Området väntar på att få fövandlas till en vardagligt nyttjad mötesplats och folklig inspirationsyta. Det finns ett uppdämt behov av något likande. Också platsen vill något. Den vill bli använd, och mycket mera öppna upp sig och finnas till för de många människorna.


Med Under Ekarna vill vi visa hur Kristineberg/Ringsberg kan göras till ett levande exempel på kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling. Tiden kräver detta. I det här arbetet tillämpas en platsspecifik metod som bygger på att stå i medveten förbindelse med området på flera plan. 


  • Fördjupa hanteringen av markskötsel, trädgård, odling, konstinstallationer och renovering.
  • Levandegöra lokaler och kulturhistoriskt intressanta omgivningar. 
  • Studera historiska texter, bilder, kartmaterial och intervjua äldre personer som tidigare varit verksamma inom området. 
  • Lyfta fram platsen i utställningar, publikationer, seminarier, evenemang och rundvandringar.
  • Tillhandahålla och förmedla kunskap om platsens värden (kulturhistoria, natur, topografi, grönstruktur, tillämpad kultur, utvecklingsmöjligheter).
  • Samordna gemensamma projekt för områdets befintliga kulturaktörer.
  • Visa på platsens förutsättningar och framtidspotential.